Bacaan Dzikir Al-Ma’tsurat Pagi – khazzanahtravelhaji 5/5 (153)

dzikir-doa-al-matsurat-pagi
dzikir-doa-al-matsurat-pagi

Bacaan Dzikir Al-Ma’tsurat Pagi – khazzanahtravelhaji

Bacaan Dzikir Al-Maksturat Pagi – Zikir atau Dzikir merupakan suatu bentuk ibadah seorang Muslim untuk dapat terus mengingat Allah. Di antaranya dengan menyebut dan mengagungkan asma Allah. Bacaan Dzikir Al-Maksturat Pagi ini adalah rangkuman dzikir yang sering dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dzikir merupakan perintah Allah yang tercantum di dalam Al-Qur’an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan nama) Allah dengan berdzikir yang sebanyak-banyaknya. (Al-Ahzab : 41-42)

Bacaan Dzikir Al-Maksturat Pagi jika dipraktekkan sebagai suatu kebiasaan rutin, maka Insya Allah akan menghadirkan seorang hamba yang selalu mengingat dan diingat Allah. Adakah anugerah yang lebih indah dan lebih berharga bagi seorang muslim selain bisa diingat oleh ALLAH ?

Bacaan Dzikir Al-Ma’tsurat Pagi

A’udzubillaahis samii’il ‘aliimi minassyaithoonirrojiim

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha  Mengetahui dari syaithan yang terkutuk.” 

(1) Bismillahir-rohmaanir-rohiim (2) Al hamdu lillaahirobbil ‘aalamiin (3) Ar rohmaanir  rohiim (4) Maaliki yaumid diin (5) Iyya ka na’budu wa iyya ka nasta ‘iin (6) Iihdinash  shiroothol mustaqiim (7) Shirootol ladzina an’amta ‘alaihim ghoiril magh dhuu  bi ‘alaihim wa ladh dhool liin 

(1)Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha  Penyayang.  (2) Segala puji bagi A llah, Tuhan semesta alam (3) Maha  Pemurah lagi Maha Penyayang (4) Yang menguasai hari pembalasan (5) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah  kami mohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) (yaitu)  jalan orang-orang yang telah Engkau  anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai (Yahudi) dan bukan (pula jalan)  mereka yang sesat (Nasrani). (Al-Fatihah:1-7) 

Bismillaahirrohmaanirrohiim (1) Alif Laam Miim (2) Dza likal kitaabu laaroi  bafiihi hudal lilmuttaqiin (3) Al ladziina yu’minuna bil ghoibi wa  yuqiimunassholaata wa mimma rozaqnaahum yum fiquun (4) Walladziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila ming qoblika wa bil aakhiroti hum  yuu qinuun (5) Ulaa ika ‘ala hudam mir  robbihim wa ulaa ika humul muflihuun

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  (1) Alif Laam Miim (2) Kitab (Al Qur’ an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (3) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan  shalat dan menafkahkan sebagian  rizki yang Kami anugerahkan kepada  mereka (4) dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab  yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya  (kehidupan) akhirat (5) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari  Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung (Al-Baqarah:  1-5)

Alloohu laa ilaaha illa huwal hayyul qoyyuumu laa ta’khuzuhuu sinatuw walaa  naumun lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi man dzalladzii yasyfa’u  ‘indahu illa bi idznihi ya’lamu maa ba ina aidiihim wa maa kholfahum wa laa  yuhiithuuna bisyai-in min  ‘ilmihi illaa bi maa syaa -a wasi’a kursiyyuhus-samawaati wal ardhi wa laa yauuduhu hi fzuhuma wahuwal ‘ali yyul ‘azhiim. La  ikroha fid-diini qot tabayyanar-rusydu minal ghoyyi famay yakfur bith-thooghuuti wa yu’ minu billahi faqo dis tamsaka bil ‘urwatil wutsqoo lan  fishooma laha wallohu samii’un aliim. Allohu waliyyul ladziina aamanuu  yukhrijuhum minazh-zhulumaati ilan-nuuri walladziina kafaruu awliyaa-u  humuth-thooghutu yukhri-juunahum minan-nuuri ilazh-zhulumaati ulaa-ika  ash-haabun-naarihum fiihaa khooliduun

(255) Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang  Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk  dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang  dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak  mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.  Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat  memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (256) Tidak  ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas  jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia  telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.  Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (257) Allah Pelindung  orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan  (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaithan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya  kepada kegelapan (kekafiran). Mereka  itu adalah penghuni neraka; mereka  kekal di dalamnya.  (Al-Baqarah: 255-257)

Lillahi maa fis-samawaati wa maa fil ardhi wa in tubduu ma fii anfusikum aw  tukhfuuhu yuhaasibkum bi hillaahu fayaghfiru limay-yasyaa-u wa yu’adzibu  may-yasyaa-u wallohu ‘alaa kulli syai-in  qodiir. Aamanar rosuulu bima unzila  ilaihi mir-robbihi wal mu’minuuna kullun aamana billahi wa malaaikatihi wa  kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu baina ahadim-mir-rusulihi waqoluu sami’na  wa atho’naa ghufronaka robbana wa ilaikal-mashiiru. Laa yukallifullohu nafsan illa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa ‘alaiha maktasabat, robbana laa tuaakhidznaa in nasiina aw akhtho’naa, robbana walaa tahmil ‘alainaa ishron  kama hamaltahu ‘alal-ladziina min qoblinaa, robbana wa laa tuhammilnaa maa  laa thooqotalanaa bihi wa’fu ‘annaa waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa  fanshurnaa ‘alal-qoumil-kaafiriin

(284) Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada  di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau  kamu menyembunyikannya, niscaya  Allah akan membuat perhitungan  dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa  yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan  Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (285) Rasul telah beriman kepada Al  Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami  tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat”.  (Mereka berdoa):”Ampunilah kami ya  Tuhan kami dan kepada Engkaulah  tempat kembali”. (286) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai  dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang  diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.  (Mereka berdo`a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika  kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan  kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada  orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau  pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong  kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. (Al-Baqarah: 284-286)

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim ( 1 ) Qul huwalloohu ahad ( 2 ) Alloohush-shomad ( 3 ) Lam yalid walam yuulad ( 4 ) Walam ya kul-lahuu kufuwan ahad ( surat Al iklash dibaca 3x )

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah  lagi Maha Penyayang.  (1) Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa (2) Allah adalah Tuhan yang  bergantung kepada-Nya segala sesuatu (3) Dia tiada beranak dan tiada  pula diperanakkan (4) dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia   (Dibaca 3x)

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim ( 1 ) Qul a’uudzu birobbil-falaq ( 2 ) Min syarri maa  kholaq ( 3 ) Wamin syarri ghoosiqin idzaa waqob ( 4 ) Wamin Syarrin-naffaatsaati fil-‘uqod ( 5 ) Wamin syarri haas idin idzaa hasad ( surat Al falaq dibaca 3x )

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   ( 1 ) Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh ( 2 ) dari kejahatan makhluk-Nya ( 3 ) dan dari kejahatan malam apabila telah  gelap gulita ( 4 ) dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang  menghembus pada buhul-buhul ( 5 ) dan dari kejahatan orang yang dengki  apabila ia dengki (Dibaca 3x)

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim ( 1 ) Qul a’uudzu birobbin-naas ( 2 ) Malikin-naas ( 3 ) Ilaahin-naas ( 4 ) Minsyarril-waswaasil-khon-naas ( 5 ) Alladzii yuwaswisu fii  shuduurin-naas ( 6 ) Minal-jinnati wan-naas (surat an naas dibaca 3x)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  ( 1 ) Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan  menguasai) manusia ( 2 ) Raja manusia ( 3 ) Sembahan manusia ( 4 ) dari  kejahatan (bisikan) syaithan yang biasa bersembunyi ( 5 ) yang membisikkan  (kejahatan) ke dalam dada manusia  ( 6 ) dari (golongan) jin dan manusia   (Dibaca 3x)

Ashbahnaa wa ashbahal (Amsaina wa amsaa) mulku Lillahi walhamdu Lillahi Laa Syarii kalah Laa ilaaha illa huwa Wa illaihin nusyur (3 x )

Kami berpagi hari dan berpagi hari pula kerajaan milik Allah, Segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Dia dan kepada-Nya tempat kembali

Ashbahnaa (amsainaa) ‘ala fithrotil Islam wa kalimatil ikhlash wa ‘ala diini nabiyinaa Muhammadin shollawllahu ‘alaihi wasalam wa ‘ala millati abiinaa Ibroohima haniifan wa maa kana minal musyrikiin (3 x )

Kami berpagi/bersore hari di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhas, di atas agama nabi kami: Muhammad saw, dan di atas millah (agama) bapak kami : Ibrahim yang hanif. Dan ia bukan termasuk golongan orang-orang musyrik.

Allahumma innii ashbahtu (amsaitu) minka , fii ni’matin wa‘aa fiyatin wa sitrin fa A timma ‘alaiya ni’mataka  wa‘aa  fiyataka wasitroka fiddunyaa wal aakhirah. (3 x )

Ya Allah, sesungguhnya aku berpagi/bersore hari dari-Mu dalam kenikmatan, kesehatan dan perlindungan. Maka sempurnakanlah bagiku kenikmatan, kesehatan dan perlindunga-Mu di dunia dan akhirat.

Allahumma maa ashbaha (amsaa) bii min ni’matin awbiahadin min kholqika faminka wahdaka laa syarikalaka falakal hamdu walakasyukru ( 3 x )

Ya Allah, segala kenikmatan yang berpagi/bersore hari (terjadi) bersamaku atau bersama salah seorang dari makhluk-Mu, adalah dari-Mu semata; tiada sekutu bagi-Mu. Maka bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu rasa syukur

Yaa robbi lakal hamdu kamaa yanbagii lijalaali wajhika wa’adhziimi sulthonik (3 kali )

Ya Robbi, bagi-Mu segala puji sebaimana seyogyanya bagi kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasan-Mu

Rodhii tu billahi robba wa bil islamidiina wa bi Muhammadin nabiyaw warosuula (3 x )

Aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul

Subhaanallahi wa bihamdihi ‘adada kholqihi wa ridhoo nafsihi wa zinata ‘arsyihi wa midadaa kalimaatihi (3 x )

Mahasuci Allah dan dengan memuji-Nya sejumlah makhluk-Nya, serela diri-Nya, seberat arsy-Nya dan sebanyak tinta (bagi) kalimah Nya.

Bismillahil ladzii laa ya dhurru ma’asmihi syaiun fiil ar dhi walaa fisamaa I wa huwas samii’ul ‘aliim  (3 x )

Dengan nama Allah, yang bersama namaNya tidak akan membahayakan sesuatupun yang ada di bumi dan langit. Dan Dia Maha Mendengar lagi maha Mengetahui

Allahumma inna na’uzdu bika min an nusyrika bika syai an na’lamuhu wa nastaqfiruka lima laa na’lamuh ( 3 x )

Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kamu mohon ampun kepada-Mu untuk sesuatu yang tidak kami ketahui

A’udzu bika limaatil llahit tammaa ti min syarri maa kholaq (3 x )

Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan (makhluk) yang ia ciptakan

Allahumma inni a’uudzu bika minal hammi wal hazan wa a’uzuu bika minal ‘ajzi wal kasal wa ‘auuzu bika minal jubni wal bukhl wa a’uzuu bika min gholabati daini wa kohrirrijal (3 x )

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegelisahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dari beban hutang dan kesewenang-wenangan orang lain.

Allahumma ‘aafinii fii badanii, Allahumma ‘aafinii fii sam’ii, Allahumma ‘aa finii fii bashorii (3 x )

Ya Allah, sehatkanlah badanku; ya Allah sehatkanlah pendengaranku; ya Allah sehatkanlah penglihatanku

Allahumma innii ‘auudzu bika minal kufri wal faqr, Allahumma inni ‘auudzu bika min ‘adzabil qobri, laa ilaaha illa anta (3 x )

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran ; ya Alah aku berlindung kepda-Mu dari azab kubur. Tiada Tuhan kecuali Engkau.

Allahumma anta robbi laa ilaha illa anta kholaqtanii wa a naa ‘abduka wa a naa ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika maastatho’tu a’udzubika min syarrimaa shona’tu abuu u laka bini’matika ‘alaiya wa a buu u bizanbii faagfirlii fainnahu laa yaghfiru dzunuuba illa anta (3 x )

Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu, semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan perbuatanku. Aku mengakui banyaknya nikmat-Mu (yang Engkau anugrahkan) kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni segala dosa-dosa kecuali Engkau.

Astagfirullahal ladzii laa ilaaha illa huwal haiyul qoiyuum wa atuu bu ilaih ( 3 x )

Aku mohon ampun kepada Allah, yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang Maha Hidup Kekal dan senantiasa mengurus (mahluk-Nya) dan Kepada_nya aku bertaubat.

Alloohumma sholli ‘alaa muhammadin wa ‘alaa alii muhammad, kamaa  shollaita ‘alaa ibroohiima wa ‘alaa aali ibroohiim, wa baarik ‘alaa  muhammadin wa ‘alaa alii  muhammad, kamaa baarokta ‘alaa ibroohiima wa  ‘alaa aali ibroohiim, fil ‘aalamiina  innaka hamiidum majiid (10x)

Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya , sebagimana Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berikanlah barakah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarganya, di alam ini. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Terpuji lagi Maha mulia.

Subhaanallah wal hamdu lillahi wa laa ilaa ha illallahu waw llahu akbar (100 x)

Maha suci Allah, segala puji pagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Mahabesar.

Laa ilaaha illalloohu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamdu  yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir (10x)

Tiada Tuhan melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

Subhaanakalloohumma wa bihamdika asyhadu alla ilaaha illaa anta  astaghfiruka wa atuubu ilaik (3 x )

Mahasuci Engaku, ya Allah dan dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.

Alloohumma sholli ‘alaa sayyidina muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa  rosuulikan-nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihi wa shohbihi wa sallama tasliiman  ‘adada maa ahaatho bihi ‘ilmuka wa kh oth tho bihi qolamuka wa ahshoohu  kitaabuk, wardholloohumma ‘an saadaatinaa abii bakrin wa ‘umaro wa  ‘utsmaana wa ‘aliyy, wa ‘anishshohaabat i ajma’iin, wa ‘anit-taabi’iina wa  taabi’iihim bi ihsaanin ilaa yaumid-diin

Ya Allah, Berikanlah shalawat kepada nabi Muhammad sebagai; hamba-Mu, nabi-Mu, dan rasul-Mu; nabi yang ummi. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta berikanlah keselamatan sebanyak yang terjangkau oleh ilmu-Mu; yang tergores oleh pena-Mu; dan terangkum oleh kitab-Mu. Ridhailah ya Allah, para pemimpin kami: Abu bakar, Umar, Ustman dan Ali, semua sahabat, semua tabi’in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari pembalasan. Mahasuci Tuhan-Mu; Tuhan kemuliaan, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Dan keselamatan semoga tercurah kepada para utusan dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

AAMIIN

Diatas adalah Bacaan Dzikir Al-Maksturat Pagi, semoga kita bisa mengamalkan Bacaan Dzikir Al-Maksturat Pagi ini setiap hari dan Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita serta berkat Bacaan Dzikir Al-Maksturat Pagi kita bisa semakin dekat dan berserah diri kepada Allah SWT… Aamiin.

Baca juga : Keutamaan Dzikir Al-Matsurat pagi

Khazzanah Travel Haji

Didirikan dengan ikhlas dan berkomitmen untuk melayani Tamu Tamu Allah dari Seluruh Indonesia yang ingin menunaikan Ibadah Umrah dan Haji, Juga Melayani City Tour ke berbagai Negara di Asia, Afrika, Eropa dan Seluruh dunia.

Apa kelebihan khazzanah travel dengan travel umroh yang lain ?

silahkan klik link berikut KHAZZANAH TRAVEL kelebihannya apa ?

PAKET UMROH KHAZZANAHTRAVELHAJI

Paket Umroh September

Paket Umroh Oktober

Paket Umroh November

Paket Umroh Desember

Paket Umroh Januari

Paket Umroh Februari

Paket Umroh Maret

Paket Umroh April

Paket Umroh May

Paket Haji Percepatan

Mau Umroh ?

Hubungi khazzanahtravelhaji

0811 800 4204

Klik untuk Daftar Umroh dan tanya tanya

Artikel penting : Khazzanah Tours Cara Mudah Cek Ijin Travel Umroh Pake Android

BACA JUGA

Seminar Peluang Usaha Umroh dan Mudahnya ke Baitullah. Rahasia bisa umroh gratis berkali kali dan punya bisnis travel umroh sendiri

Inilah alasan kenapa memilih bisnis travel umroh
Punya travel umroh tanpa ribet, Mau ?
Sudah tahu belum, shalat sunah yang sangat dianjurkan dan sayang jika ditinggalkan
Workshop Metode & Praktek Shalat Khusyu bersama khazzanahtravelhaji
Berikut adalah 12 alasan mengapa memilih khazzanahtravelhaji sebagai tarvel umroh anda
Berbisnis sekalian ibadah, Mau ?
Metode shalat khusyu, sebuah rahasia supaya pikiran tidak jalan jalan ketika kita shalat

ARTIKEL TERBARU

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This